Zarówno na podstawie ustawy deweloperskiej z 2011 r. jak i nowej ustawy deweloperskiej z 2021 r. nałożono na deweloperów obowiązek udostępnienia osobom zainteresowanym zawarciem umowy deweloperskiej podstawowych dokumentów dotyczących inwestycji takich jak aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, pozwoleniem na budowę, projekt budowlany czy sprawozdanie finansowe dewelopera.

Nowa ustawa deweloperska doprecyzowuje te obowiązki. Deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej doręcza osobie zainteresowanej jej zawarciem prospekt informacyjny wraz z załącznikami. W nowej ustawie deweloperskiej zmieniono wzór prospektu informacyjnego zawierającego szczegółowe dane i informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Zamieszcza się w nim m.in. informacje dotyczące: obiektów istniejących położonych w sąsiedztwie inwestycji i wpływających na warunki życia; ustaleń obowiązującego planu miejscowego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym oraz dla działek lub ich fragmentów, znajdujących się w odległości do 100 m od granicy terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym; ustaleń decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym w przypadku braku planu miejscowego; przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym m.in. w planach miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nabywcy powinni także we własnym zakresie sprawdzić np. wiarygodność dewelopera na rynku, jakość wykonywania robót budowlanych, wady i usterki oraz roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zgłaszane na innych inwestycjach. Warto również dopytać dewelopera o media (przyłącza) doprowadzone do nieruchomości i lokalu oraz o powierzchnie wspólne. Wybierając lokal powinno się także sprawdzić projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany będące częściami projektu budowlanego oraz udostępnione przez dewelopera wizualizacje inwestycji, aby zweryfikować m.in. położenie nabywanego lokalu względem stron świata (w tym nasłonecznienie lokalu), innych lokali (w tym usługowych, których funkcjonowanie może być uciążliwe), części wspólnych takich jak np. korytarz, winda, klatka schodowa, śmietnik, plac zabaw. Nie zaszkodzi także zajrzeć do projektu technicznego. Warto zapoznać się z przebiegiem istniejących i planowanych dróg publicznych, lokalizacją przystanków komunikacji publicznej, pobliską istniejącą lub planowaną zabudową. Otoczenie nabywanego lokalu powinny dokładnie sprawdzić osoby wrażliwe na hałas i zapachy.