Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.umowarezerwacyjna.pl (dalej jako: Serwis Internetowy).

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Serwis Internetowy jest Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 81, 61-772 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804863 (dalej jako: Kancelaria).

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię – Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) [dalej jako: RODO] oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się skontaktować z Kancelarią?

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 81, 61-772 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804863.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z Kancelarią bezpośrednio pod wyżej wskazanym adresem lub napisać e-mail na adres poznan@jarzpartner.pl.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas korzystania z usług Kancelarii dla celów realizacji tych usług, jak również do celów marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Po zaprzestaniu korzystania przez Ciebie z usług Kancelarii możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii i innych Użytkowników (np. w celach zwalczania nadużyć).

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się hostingiem strony, podmioty świadczące usługi informatyczne, dostawcy usług przechowywania danych, dostawcy usług pocztowych, płatniczych, ubezpieczeniowych, marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali takich jak m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii. Dostawcy Kancelarii – Administratora Serwisu Internetowego mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako: EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

W związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, Kancelaria może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. W każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii np. kontakt z Tobą, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi.

Prawo dostępu do danych osobowych

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarza Kancelaria. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy Kancelaria przetwarza je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarza Kancelaria. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie Kancelaria będzie musiała zweryfikować poprawność nowych danych, które dostarczysz Kancelarii.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pozwala Ci zwrócić się do Kancelarii o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy Kancelaria przetwarza Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (Kancelarii lub podmiotów trzecich). Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również, jeśli Kancelaria przetwarza Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że Kancelaria posiada prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu Internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Realizując prawo do przenoszenia danych osobowych Kancelaria dostarczy Tobie bezpośrednio lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą zawarłeś z Kancelarią, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś Kancelarii zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.