1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 81, 61-772 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804863 (dalej jako: Kancelaria).
 3. Dane kontaktowe:
 1. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez cykliczne wysyłanie przez Kancelarię informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 2. Newsletter może zawierać w szczególności informacje z zakresu prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym prawie, komentarze, orzeczenia, analizy prawne, artykuły a także informacje o działalności, produktach i usługach oferowanych przez Kancelarię.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie.
 4. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez użytkownika.
 5. Każdy Newsletter wysyłany e-mailem zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi, klikając w link „Możesz anulować subskrypcję” znajdujący się w wiadomości e-mail.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez akceptację regulaminu usługi Newsletter.
 7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter określonej niniejszym Regulaminem.
 8. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kancelaria zwróci się do użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Kancelarię, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu https://umowarezerwacyjna.pl i usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu https://umowarezerwacyjna.pl i usługi Newsletter, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu https://umowarezerwacyjna.pl i usługi Newsletter.

O treści zmian Regulaminu poinformujemy użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://umowarezerwacyjna.pl stosownej informacji. O zmianie Regulaminu użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://umowarezerwacyjna.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 81, 61-772 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804863.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi Newsletter.Użytkownikowi przysługuje prawo: żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przenoszenia danych.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Kancelarią – Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na tej stronie.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 listopada 2021 r.