Jestem
deweloperem

Jestem deweloperem

chcę dostosować moją umowę
rezerwacyjną do nowego prawa

zaraz podpiszę umowę
rezerwacyjną z deweloperem

Co to jest umowa rezerwacyjna?

Umowa zawierana między deweloperem a przyszłym nabywcą mieszkania lub domu. Na jej podstawie zobowiązujesz się do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży nieruchomości, najczęściej w zamian za zapłatę przez nabywcę opłaty rezerwacyjnej.

Umowa rezerwacyjna to umowa między deweloperem albo innym przedsiębiorcą, a zainteresowanym ofertą sprzedaży (rezerwującym). Jej cel to zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży mieszkania lub domu wybranego przez rezerwującego.

Jakie są rodzaje umów rezerwacyjnych?

1

Zwykła umowa
rezerwacyjna

Czasowe wyłączenie przez dewelopera z oferty sprzedaży określonej nieruchomości, w zamian za zapłatę przez przyszłego nabywcę opłaty rezerwacyjnej.

2

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

Oprócz czasowego wyłączenia przez dewelopera z oferty sprzedaży określonej nieruchomości wiąże się ze zobowiązaniem do podpisania w przyszłości umowy deweloperskiej.

Zastanów się, czy zależy Ci na podpisaniu zwykłej umowy rezerwacyjnej czy umowy rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej.
Sprawdź, czy umowa rezerwacyjna zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz czas trwania rezerwacji, bo może to wpływać na jej ważność i skuteczność.
Zastanów się, czy będziesz żądał od przyszłego nabywcy nieruchomości uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. Opłata zabezpieczy Twoje interesy, ale nie wyklucza obowiązku jej zwrotu.
Umieść w umowie rezerwacyjnej szczegółowe zapisy dotyczące zasad rozliczenia opłaty rezerwacyjnej, aby uniknąć konfliktów w sytuacji jej zatrzymania lub zwrotu.
W umowie rezerwacyjnej stosuj zapisy chroniące Twoje interesy, ale unikaj takich, które godzą w prawa przyszłego nabywcy – konsumenta.
Negocjuj z nabywcą warunki umowy rezerwacyjnej. W ten sposób zyskasz zainteresowanie i zachęcisz do zawarcia umowy.
Treść umowy rezerwacyjnej skonsultuj z prawnikiem, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.
(Po zmianie prawa - od 01.07.2022)
Zgodnie z nową ustawą deweloperską opłata rezerwacyjna nie może przekraczać 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
(Po zmianie prawa - od 01.07.2022)
W trakcie trwania umowy rezerwacyjnej informuj nabywcę o wszystkich zmianach wprowadzonych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach, jasno wskazując zmianę i wyjaśniając, czego dotyczy.
(Po zmianie prawa - od 01.07.2022)
Musisz wywiązać się ze zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej, bo inaczej zostanie ona rozwiązana a Ty będziesz musiał zwrócić opłatę rezerwacyjną w podwójnej wysokości.
(Po zmianie prawa - od 01.07.2022)
Zwróć rezerwującemu opłatę rezerwacyjną w przypadku, gdy nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu.
Masz prawo
nas wypróbować

Najważniejsze elementy umowy rezerwacyjnej dla dewelopera

. . . .

rodzaj umowy

. . . .

daty i miejsca zawarcia umowy

. . . .

strony umowy

. . . .

przedmiot umowy – zobowiązanie do czasowego wyłączenia określonej nieruchomości z oferty sprzedaży

. . . .

ewentualne zapisy dotyczące zobowiązania do podpisania w przyszłości umowy deweloperskiej

. . . .

informacje o rezerwowanej nieruchomości – usytuowanie, powierzchnia, cena

. . . .

wskazanie wysokości opłaty rezerwacyjnej (jeżeli umowa taką przewiduje), terminu wpłaty, podanie rachunku bankowego do wpłaty i konsekwencji braku wpłaty

. . . .

czas trwania rezerwacji

. . . .

oświadczenie dewelopera o stanie prawnym nieruchomości oraz sytuacji prawnej dewelopera

. . . .

warunki odstąpienia od umowy

. . . .

warunki zatrzymania albo zwrotu opłaty rezerwacyjnej

. . . .

postanowienia końcowe dotyczące m.in. formy komunikacji przez kontrahentów, zmiany bądź rozwiązania umowy, uzupełniającego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego

. . . .

rodzaj umowy

. . . .

daty i miejsca zawarcia umowy

. . . .

strony umowy

. . . .

przedmiot umowy – zobowiązanie do czasowego wyłączenia określonej nieruchomości z oferty sprzedaży

. . . .

cena nabycia nieruchomości

. . . .

wysokość opłaty rezerwacyjnej (o ile umowa ją przewiduje)

. . . .

czas trwania rezerwacji

. . . .

usytuowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jego powierzchnia użytkowa, powierzchna i układu pomieszczeń

. . . .

opisanie skutków braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej (w przypadku, gdy umowa przewiduje jej uiszczenie)

. . . .

informacja o zaliczeniu opłaty rezerwacyjnej na poczet ceny nabycia nieruchomości

. . . .

określenie przypadków, w których opłata rezerwacyjna ulega zwrotowi lub zatrzymaniu (innych niż w ustawie)

. . . .

postanowienia końcowe dotyczące m.in. formy komunikacji przez strony, zmiany bądź rozwiązania umowy, stosowania przepisów Kodeksu cywilnego

Blog prawniczy

Piotr Jarzyński

Zmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

Piotr Jarzyński

Opłata rezerwacyjna - zaliczka czy zadatek?

Piotr Jarzyński

Odbiór lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego od dewelopera

Więcej artykułów na blogu Kancelarii

6 punktów, o których musisz pamiętać zawierając umowę rezerwacyjną na podstawie nowej ustawy